Volume 50,Issue 12,2023 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Front Cover And Back Cover
  2023,50(12)   [Abstract]  [View PDF(52.36 M)]  [HTML]
  
Inside Front Cover And Inside Back Cover
  2023,50(12)   [Abstract]  [View PDF(56.31 M)]  [HTML]
  
Catalogue
  2023,50(12)   [Abstract]  [View PDF(877.36 K)]  [HTML]
  

Research Review of Rice

Research Progress of Speed Breeding Technology in Rice (Oryza sativa L.)
  LIU Dilin1, FU Gongzhen1,2, WANG Feng1, KONG Le1, LIAO Yilong1, HUO Xing1, LI Jinhua1, LIU Wuge1
  2023,50(12):1-11   [Abstract]  [View PDF(623.71 K)]  [HTML]
  
Research Progress on the Function of Rice Grain Type Genes
  LI Tang1,2, CAO Huasheng1, XIONG Liang1, WANG Fujun1, LI Shuguang1, GU Haiyong1, LUO Wenyong1, HE Gao1, LIANG Shihu1
  2023,50(12):12-28   [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]  [HTML]
  
Research Progress on Molecular Mechanism of Salt Tolerance in Rice
  CHEN Sirong, LI Chen, SUN Bingrui
  2023,50(12):29-42   [Abstract]  [View PDF(824.19 K)]  [HTML]
  
Advances in Genetic Resources and Molecular Mechanisms of Resistance to Southern Rice Black-Streaked Dwarf Virus Disease
  CHEN Jiansong1, ZHOU Lian1, ZHANG Shirui1,2, YANG Wu1, QIN Bixia3, ZHAO Junliang1
  2023,50(12):43-51   [Abstract]  [View PDF(460.55 K)]  [HTML]
  
Research Status and Prospect on the Interaction Between Magnaporthe oryzae Effector Protein and Rice
  WU Haoxiang, LU Zhanhua, FANG Zhiqiang, CHEN Hao, WANG Shiguang, WANG Xiaofei, LIU Wei, HE Xiuying
  2023,50(12):52-61   [Abstract]  [View PDF(984.99 K)]  [HTML]
  
Research Status of Upland Rice Worldwide and Its Enlightenment to Guangdong Province
  LU Zhanhua, LIU Wei, WANG Shiguang, WU Haoxiang, WANG Xiaofei, CHEN Hao, PAN Zhaoyang, HE Xiuying
  2023,50(12):62-72   [Abstract]  [View PDF(540.98 K)]  [HTML]
  
Progress in Collaborative Improvement of High Quality, Yield, and Disease Resistance Breeding of Approved Rice Varieties in Guangdong from 2004 to 2022
  CHEN Shujia1, LUO Kebo1, LIN Guifen1, CHEN Dagang2, LIU Chuanguang2,ZHOU Xinqiao2, GUO Jie2, CHEN Ke2
  2023,50(12):73-82   [Abstract]  [View PDF(771.31 K)]  [HTML]
  
Characteristics and Trends of Control Rice Varieties Used in Regional Trials in Guangdong Province
  ZENG Kaiying, LAI Mingjian, TIAN Ruijun, WU Yongjun, HE Zhijing, WU Qiman
  2023,50(12):83-95   [Abstract]  [View PDF(2.24 M)]  [HTML]
  

Rice Genetics and Breeding

Mapping of QTLs for Rice Grain Size Based on High-density Genetic Map
  rice; grain size; recombination inbred line; quantitative trait loci; genetic map
  2023,50(12):96-103   [Abstract]  [View PDF(1.60 M)]  [HTML]
  
Genotypic Analysis of Aroma Gene Badh2 in Aromatic Rice Cultivars in South China
  LIANG Xueyu1,2, GUO Min1,2, OU Xuhua2, CHEN Ying, ZHOU Danhua2, HUANG Cuihong2, WANG Hui2, YANG Guili1,2
  2023,50(12):104-111   [Abstract]  [View PDF(1.27 M)]  [HTML]
  
Analysis of Small Heat Shock Protein Gene Os02g0782500 in Rice in Response to Stress and Hormones
  MIAO Leyi, FAN Jinlan, ZHAN Jiatao, CAO Pei, WANG Limin, TANG Huiwu
  2023,50(12):112-119   [Abstract]  [View PDF(2.07 M)]  [HTML]
  
Expression Analysis of OsbHLH109 Gene in Rice
  CAI Xin, HUANG Yuxing, CUI Mingyue, LIN Mingli, WANG Yiting, LU Yue, WANG Limin
  2023,50(12):120-130   [Abstract]  [View PDF(3.08 M)]  [HTML]
  
Effect of Exogenous Methyl Jasmonate on Resistance to Bacterial Leaf Stripe in Rice
  DING Fa, TANG Min, DENG Ziqiu, YUAN Lin, PENG Lili, HUANG Jieyi, WEI Xuan, LIU Fang
  2023,50(12):131-139   [Abstract]  [View PDF(1.34 M)]  [HTML]
  
Lodging Resistance and Genetic Analysis of the High-yield and High-quality Rice Variety Yuehesimiao
  WANG Xiaofei, LU Zhanhua, LIU Wei, WANG Shiguang, CHEN Hao, WU Haoxiang, HE Xiuying
  2023,50(12):140-149   [Abstract]  [View PDF(1.98 M)]  [HTML]
  

Rice Cultivation Regulation

Source-sink-flow Characteristics and Super-high Yield Potential of the Super-large-panicle Rice Line DS23 in South China
  WANG Jiakai 1,2, CHEN Wenfeng1, PENG Jingjing1,2, LIU Yanzhuo1, LIANG Kaiming1, LI Chen1, MAO Xingxue1 , PAN Junfeng1
  2023,50(12):150-159   [Abstract]  [View PDF(1.72 M)]  [HTML]
  
Analysis on Screening of Suitable Varieties for Rice Ratooning and Yield Components under Different Cutting Heights in North Guangdong
  HUANG Zhenbiao1, HU Xiangyu2, ZHONG Xuhua2, LIANG Kaiming2, PAN Junfeng2, YE Qunhuan2, YIN Yuanhong2
  2023,50(12):160-171   [Abstract]  [View PDF(597.31 K)]  [HTML]
  
Establishment of a Comprehensive Evaluation Model for Rice Seed Vigor
  ZHANG Yue1,2, ZHANG Yixuan1,2, KUI Limei2, LIU Pengfei 3, HU Maolin4, TU Jian2, YANG Liping2, LI Xiaolin2, GU Anyu2
  2023,50(12):172-183   [Abstract]  [View PDF(2.00 M)]  [HTML]